Facebook Twitter Instagram YouTube
SaiPa SB

SaiPa SB

Saimaan Pallo Salibandy RY

SaiPa Salibandy on olemassa, koska halutaan Etelä-Karjalaan tavoitteellinen ja kehittyvä Salibandyseura, joka mahdollistaa liikkumisen, harrastamisen sekä huippu-urheilun.​

Visiomme vuodeksi 2023 on, että Saipa Salibandy on kansallisesti tunnettu ja menestynyt urheiluseura sekä alueellisesti vaikuttava yhteistyökumppani​.

Seuran säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Saimaan Pallo Salibandy ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä ”seura”.

Seuran toiminta-alueena on Suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Ensisijainen laji seurassa on Salibandy, seurassa voi olla muitakin lajeja.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1 Tarjoamalla:
kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
kilpaurheiluaohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
tiedotus- ja suhdetoimintaa
koulutustoimintaa
näytöksiä, tapahtumia ja juhlia

2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- jayhdistysasioihin omalla alueellaan.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi: ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran-tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa, harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksenkokous.
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjensääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyäalle 18-vuotiaan henkilön.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestähenkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön taioikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

6 § Sitoutuminen urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

7 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

8 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä japäätöksiä
niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niidennojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
urheilun eettisiä periaatteita
kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seurantoiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihinsääntöihin.

Rangaistavaa on:
toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toimintasyyllistyminen dopingrikkomukseen
toimiminen seuran tarkoitusta vastaanseuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat: huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
lainvastainen mainonta
seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seurantoiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niidenyhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälleelimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatiatakaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

10 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis-ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.

11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

12 § Kevät- ja syyskokous

Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Kevätkokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10 Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja javaratilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
12 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin jayhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksenkäsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

13 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksikokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

14 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan hetitai seuraavassa kokouksessa.

15 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuottatäyttäneellä juniorijäsenellä, sekä kunniajäsenellä jakunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

16 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Valita tarvittaessa tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4 Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
5 Vastata seuran taloudesta
6 Pitää jäsenluetteloa
7 Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuottavarten
9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
11 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

17 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.5. – 30.4.

18 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

19 § Jaostot ja joukkueet

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

20 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

21 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmenneljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

22 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Yhteistyökumppanit

UK KoskimiesFat PipeAutokoulu Drive Center Oy
AsicsNetvisorGutz